Biserica Sfantul Dumitru Toronto, Canada
Romana

English

Regulamentul Asociaţiei Reuniunea Doamnelor din Parohie

ARTICOLUL al II-lea Legătura cu AROLA

1. LAA va fi responsabilă în faţa Comitetului Executiv al AROLA de îndeplinirea programelor şi proiectelor iniţiate de AROLA. LAA poate iniţia si alte programe şi proiecte care sunt necesare pentru LAA şi care respectă ţelurile şi scopurile AROLA. Aceste programe locale trebuiesc aprobate de Preotul Paroh.

2. Pentru a putea beneficia de proiectele AROLA, LAA trebuie să plătească anual membria AROLA, stabilită la Conferința AROLA, nu mai târziu de 31 martie.

ARTICOLUL al III-lea Misiune Pentru femeile din LAA şi comunitatea creştin-ortodoxă în general, misiunea LAA este:

1. De a dezvolta un spirit de viețuire creștinească, o prezenţă şi un angajament aşa cum este prevăzut de Credinţa Ortodoxă.

2. De a nutri şi exprima dragoste şi de a sluji prin acţiuni de caritate.

3. De a contribui la o înţelegere mai profundă a moștenirii si tradiţiilor Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi si ale Bisericii Ortodoxe.
Regulament Reuniunea Doamnelor %1

ARTICOLUL al IV-lea Membrie Femeile creştin ortodoxe, care au cel puţin 18 ani şi se află în bună rȃnduiala cu parohia sunt membre ale asociaţiei. Fiecare membră poate alege să contribuie cu o parte din timpul, talentele si resursele ei, pe măsura credinţei şi a dorinţei de a dărui, pe lângă un angajament financiar care ar trebui depus în trezoreria LAA în primele șase (6) luni ale fiecărui an calendaristic.

ARTICOLUL al V-lea Luarea deciziilor
Secțiunea 1-a: Adunarea Generală

1. FRECVENŢĂ Anual va avea loc cel puţin o Adunare Generală a LAA. La doi ani, în luna decembrie, precedând Adunarea Generală Electorală a parohiei, va avea loc o a Adunare Generală Electivă.

2. CONVOCARE Preotul Paroh și membrele LAA vor fi anunțate cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte despre Adunarea Generală.

3. CVORUM, VOT Cvorumul Adunării Generale va fi stabilit de fiecare LAA luând în considerare media numărului de membre prezente la întrunirile obişnuite

4. ADUNĂRI SPECIALE Adunările speciale pot fi convocate de Preşedintă, Secretară sau o cincime (1/5) a membrelor LAA. Criteriile de convocare nu se aplică pentru aceste întruniri.

Secțiunea a 2-a: Consiliul

1. ALCĂTUIRE Fiecare LAA poate avea un consiliu, care este organul executiv al LAA, cu un număr impar de persoane, alcătuit din Președintă, Vicepreşedintă, Secretară, Trezorieră și Controloare. În functie de mărimea parohiei se pot suplimenta diferite funcții și/sau adăuga membre simple. Pentru parohiile mici sau misiuni se poate alege o singură persoană. Preotul Paroh va fi invitat la fiecare şedinţă ca Îndrumător Spiritual şi va fi ţinut la curent cu activităţile asociaţiei.

2. CALIFICĂRI Pentru a putea face parte din consiliu, persoana trebuie: a. să fie o membră în bună rânduială a parohiei şi a LAA pentru cel puţin şase luni înainte de data alegerii unui nou consiliu. b. să fi fost prezentă la cel puţin două şedinţe a LAA în ultimii doi ani. c. să fie prezentă la Adunarea Generală Electivă, cu excepţia prezentării unor motive serioase pentru absenţă.
Regulament Reuniunea Doamnelor %2

3. ÎNTRUNIRI a. Anual vor fi un minimum de patru (4) întruniri obișnuite ale Consiliului sau mai multe, la discreţia Preşedintei. b. Preotul Paroh şi membrele Consiliului vor fi anunţate despre întrunire cu cel puţin cinci zile înainte. c. Cvorumul constă din jumătate plus unu din numărul membrelor Consiliului. d. Întrunirile speciale ale Consiliului pot fi stabilite de Preşedintă, Secretară sau de o cincime (1/5) a membrelor Consiliului. Cerințele de anunțare nu se aplică pentru aceste întruniri.

4. ROLURI ȘI RESPONSABILITĂŢI a. De a convoca Adunarea Generală a LAA cu binecuvântarea Preotului Paroh și de a-i stabili agenda. b. De a completa locurile vacante din Consiliu ca rezultat al demisiei sau decesului. c. De a pregăti și propune bugetul LAA către Adunarea Generală anuală. d. De a stabili, sau nu, în bugetul LAA şi cheltuieli pentru costurile asociate deplasării Preşedintei (sau a reprezentantei ei) și/sau a celorlalte delegate la Conferința AROLA și la Întrunirea de Protopopiat AROLA, care are loc în aceeași locație și timp cu Adunarea Generală de Protopopiat.

5. ABSENŢA NEMOTIVATĂ, DEMISIE ŞI LOCURI VACANTE
a. Absenţa nemotivată (cu excepia unei boli sau urgență în familie) a unei membre de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului LAA în decursul unui singur termen, va fi considerată demisionare.
b. Demisia: orice consilieră sau membră a Consiliului LAA poate demisiona printr-o scrisoare înmânată Preşedintei sau Secretarei. Persoana care demisionează va preda toate cărţile, documentele și orice obiect care aparţine LAA care se află în posesia ei.
c. Poziții Vacante: în eventualitatea unei poziții vacante în Consiliu, persoana clasată pe locul al doilea pentru acea poziție la alegerile de la Adunarea Generală Electivă, va fi automat succesoarea. În cazul în care nu există o persoană disponibilă, se va convoca o Adunare Electivă Specială pentru alegerea unei noi membre care va ocupa poziția vacantă.
ARTICOLUL al VI-lea Consiliere
Secțiunea 1-a. Alegerea Consilierelor

1. PROCEDURĂ a. Consilierele (Preşedinta, Vicepreşedinta, Secretara, Trezoriera şi Controloarea) vor fi alese la Adunarea Generală Electivă, din luna decembrie a anului care precede Adunarea Generală Electorală a Parohiei. b. Anunţarea întrunirii se va face cu treizeci (30) de zile înainte. c. Propunerile se vor face din sală. d. Votul va fi prin ridicarea mâinilor.

2. DURATA MANDATULUI Consilierele alese vor servi pentru un termen de doi (2) ani şi se pot succeda pentru un (1) termen adiţional de doi (2) ani.
Regulament Reuniunea Doamnelor %3

3. JURĂMÂNT După alegere, Preotul Paroh va instala noul Consiliu ales prin rostirea jurământului: “Jur că voi respecta dogma, învăţăturile, tradiţiile, sfintele canoane, cultul şi principiile morale ale Bisericii Ortodoxe Române, precum şi Statutul AROLA, disciplina și regulile Mitropoliei Ortodoxe Române din cele două Americi şi voi îndeplini cu credinţă şi sinceritate îndatoririle și obligaţiile cerute de consiliul Asociaţiei Reuniunea Doamnelor. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Secțiunea a 2-a Îndatoririle Consilierelor

Îndatoririle consilierelor Consiliului LAA sunt:

A. PREȘEDINTA
a. Va prezida toate şedinţele LAA și ale Consiliului. Va servi din oficiu, ca membră fără drept de vot în toate Comitetele Speciale.
b. Va stabili Comitete Speciale prin consultarea cu Consiliul.
c. Va convoca întrunirea Consiliului în funcţie de necesităţi.
d. Când prezidează nu are dreptul de a face o moțiune, de a seconda o moțiune, de a se angaja în dezbatere și de a vota o moțiune cu excepția unui vot egal, în care caz Preşedinta va da votul decisiv.
e. Preşedinta va avea dreptul să facă o moțiune, să secondeze o moțiune, să se angajeze în dezbatere dacă ședinţa este prezidată de Vicepreşedintă, sau în absenţa ei, de oricare consilieră disponibilă.
f. Preşedinta va fi prezentă la Conferințele AROLA şi la Întrunirea de Protopopiat AROLA, ce se desfășoară în același timp și locație cu Adunarea Generală de Protopopiat, precum este menţionat în Statul AROLA. Dacă nu poate să fie prezentă, o reprezentantă o va substitui cu mandat semnat de Președinta LAA şi de Preotul Paroh.
g. Preşedinta va prezenta un raport al activităţilor LAA la Adunarea Generală a LAA, la Adunarea Generală de Protopopiat şi va trimite un raport în scris pentru Conferința AROLA.

B. VICEPREŞEDINTA a. Vicepreşedinta va îndeplini sarcinile Președintei în cazul absenţei sau incapacităţii acesteia, sau când este delegată de Preşedintă. b. Vicepreşedinta va îndeplini toate responsabilităţile alocate ei ocazional de către Preşedintă.

C. SECRETARA a. Va consemna procesele verbale în limba engleză ale Adunărilor Generale şi ale Consiliului. Traduceri în limba Română sau Franceză se vor pune la dispoziţie la cerere. b. Va face prezenţa la Adunarea Generală a LAA şi la întrunirile Consiliului. c. Va trimite către AROLA numele noilor consiliere alese și informațiile de contactare. d. Va păstra toate documentele LAA şi va menţine o listă cu toate membrele.

D. TREZORIERA a. Trezoriera:
(1) Va primi toţi banii incasați pentru LAA şi va elibera chitanţe.
(2) Dacă LAA are un cont în bancă autorizat de Consiliu Parohial şi de Preotul Paroh, va depozita aceste fonduri în bancă.
Regulament Reuniunea Doamnelor %4
(3) Va ţine o evidenţă la zi a chitanţelor şi a plăţilor şi va da un raport detaliat al acestora la fiecare Adunare Generală. Va prezenta un raport general la şedinţele de Consiliu LAA.
(4) Va pune la dispoziţia Controloarei toate evidenţele financiare.
(5) Va preda următoarei Trezoriere toate cărţile, evidenţele, registrele şi fondurile LAA în termen de patrusprezece zile (14) de la încheierea mandatului ei.
(6) Va da un extras de cont tranziţional Trezorierei succesoare detaliind tranzacţiile financiare ale LAA şi informând-o despre sursele şi fondurile disponibile.
(7) Va preda Preotului Paroh toate cărţile, tranzacţiile financiare şi registrele contabile vechi pentru a fi păstrate în arhiva Parohiei.
b. În cazul în care Trezoriera LAA nu ocupă şi functia de trezorieră a Parohiei, va fi co-semnatară cu Preşedinta şi cu Preotul Paroh pe toate cecurile şi polițele LAA. Nu va putea elibera cecuri decât cu autorizația prealabilă a Consiliului Parohial şi a Preotului Paroh.

E. CONTROLOAREA Controloarea va examina şi controla tranzacţiile financiare ale Trezorierei cel puţin o dată pe an, ultimul control având loc cu o lună înainte de Adunarea Generală Electivă, aşa cum este specificat în Articolul al V-lea,

Secţiunea 1-a,
1. ARTICOLUL al VII-lea Finanțe 1. CONTROL FINANCIAR
Toate fondurile LAA vor fi sub administrarea LAA, dar în controlul Preotului Paroh și al Consiliului Parohial. Fiecare LAA va aproba un buget anual.
2. UTILIZARE AUTORIZATĂ Fiecare LAA îşi va utiliza fondurile în scopul îndeplinirii misiunii Asociaţiei. Aceste fonduri vor fi colectate pentru a oferi asistenţă şi ajutor celor aflaţi temporar în dificultate.
3. FOND DE REZERVĂ Se recomandă ca fiecare LAA să aibă un fond de rezervă pentru urgenţele caritabile, care să nu depăşească suma de cinci mii de dolari (5000$).
4. MEMBRIA AROLA Pentru ca membrii parohiei să fie eligibili pentru proiectele AROLA, membria AROLA, stabilită de Conferința AROLA, va trebui să fie plătită anual nu mai târziu de 31 martie. ARTICOLUL al VIII-lea Întrunirea de Protopopiat AROLA Conferința AROLA
1. REPREZENTARE O LAA poate avea până la trei delegate la Întrunirea de Protopopiat AROLA şi la Conferința bienală AROLA, ţinute în ani alternativi.
a. Preşedinta LAA va fi delegată din oficiu la Întrunirea de Protopopiat AROLA și la Conferința AROLA. În cazul în care Preşedinta nu poate fi prezentă, o altă membră va servi drept delegat, având mandat semnat de Președinta LAA și de Preotul Paroh.
b. Pot fi alese încă două delegate dintre membrele LAA, pentru a participa la Adunarea Generală de Protopopiat și la Conferința AROLA. Este recomandat ca Preoteasa să fie una din aceste delegate.
Regulament Reuniunea Doamnelor %5

2. CHELTUIELI Este la discreţia Consiliului LAA de a determina dacă Trezoreria LAA va plăti pentru cheltuielile de înscriere și/sau transport a Preşedintei LAA (sau a reprezentantei ei) şi /sau a celorlalte delegate la Întrunirea de Protopopiat AROLA şi/sau Conferința AROLA.
ARTICOLUL al IX-lea LAA nou organizate În asociaţiile nou organizate se va stabili un comitet interimar al LAA. Comitetul interimar va servi până la următoarea Adunare Generală Electivă.
ARTICOLUL al X-lea Dizolvarea unei LAA În cazul în care se consideră că dizolvarea unei LAA este spre bunul mers al activităților, toate bunurile financiare, după plata datoriilor, vor reveni pentru totdeauna parohiei. Conţinutul acestui articol nu poate fi amendat, alterat, schimbat sau modificat.
ARTICOLUL al XI-lea Amendamente Acest regulament poate fi modificat în modul următor: O propunere de modificare cu care două-treimi (⅔) din membrii prezenţi la o Adunare Generală a LAA sunt de acord, va fi prezentată în scris Preşedintei AROLA cu cel puţin nouăzeci (90) de zile înainte de Conferința AROLA.
Preşedinta AROLA va trimite tuturor Preşedintelor LAA prin email copii ale modificării propuse cu cel puţin șaizeci (60) de zile înainte de Conferința AROLA.
Prin votul unei majorităţi de două-treimi (⅔) la Conferința AROLA şi cu aprobarea Mitropolitului, modificarea va fi adoptată. Acest Regulament a intrat în vigoare la data de 2 iulie 2016, fiind adoptat de către Conferința AROLA, ce a avut loc în Hamilton, Ontario, Canada la data de 1 iulie 2016 și aprobat de către Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi în sesiunea sa din 2 iulie 2016.[ inapoi ]

Biserica Sfintii Dumitru si Trei Ierarhi Toronto, Canada


© Biserica Sf.Dumitru Canada
Web Design for Business® by Logic Industry